Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Regulamin systemu

        I.            Postanowienia wstępne

                               1.            Konto Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” jest udostępniane przez "Oiler " Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa  z siedzibą w Tczewie przy ulicy Malinowskiej 24 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025224, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000,- złotych (w pełni opłaconym) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 593 16 66 838, dalszej części zwanej „Oiler”.

                               2.            Konto Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:

                                                       a.           prawa i obowiązki Użytkowników Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”;

                                                       b.           prawa i obowiązki Oiler w zakresie udostępniania Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

                               3.            Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

                               4.            Usługi Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” - oznaczają usługi, które mogą być świadczone przez Portal na rzecz Użytkowników.

                               5.            Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” na podstawie Regulaminu.

     II.            Założenie Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”

                               1.            W celu założenia i korzystania z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”, Użytkownik powinien wypełnić Formularz w zakresie określonym przez Oiler jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Oiler poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.

                               2.            Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

                                                       a.           Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);

                                                       b.           Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

                                                        c.           Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:

§       nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody i może skutecznie sprzeciwić się wykorzystaniu tego znaku towarowego lub nazwiska jako Loginu przez Użytkownika;

§       nie wprowadza osób trzecich w błąd co do osoby, do której należy Konto Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

§       nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;

                                                       d.           Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów lub Haseł należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły one na to zgody;

                                                       e.           wypełniając Formularz Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;

                                                        f.           Użytkownik nie może posługiwać się Loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

                               3.            Przesłanie wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:

                                                       a.           przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

                                                       b.           upoważnieniem Oiler do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu udostępniania Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” i świadczenia Usług Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” oraz dla celów statystycznych i marketingowych;

                                                        c.           przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza;

                                                       d.           Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych (Użytkownik nie posiadający zdolności do czynności prawnych prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);

                                                       e.           powierzenie Oiler danych osobowych następuje poprzez aktywację odpowiedniego pola w Formularzu;

                                                        f.           powierzenie Oiler danych osobowych jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zgodności danych osobowych z prawdą i przyjęcia do wiadomości uprawnienia, o którym mowa w Punkcie III.5b Regulaminu.

                               4.            Oiler może odmówić założenia Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa lub uzasadnionym interesem Oiler.

                               5.            Administratorem zbioru danych osobowych jest Oiler. Oiler jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Oiler zapewni Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu powierzy przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

   III.            Prawa i obowiązki Użytkownika

                               1.            Oiler dołoży starań, aby korzystanie z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Oiler nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

                               2.            Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

                               3.            Oiler jest uprawniona do Zablokowania Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” w przypadku:

                                                       a.            działania przez Użytkownika na szkodę Oiler lub innych użytkowników Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” (lub Usług Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” przy użyciu Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”),

                                                       b.           naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub regulaminu Usługi Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”. Ponadto Oiler przysługuje prawo do Zablokowania Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”,

                                                        c.            jeżeli Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” przez jeden rok;

                               4.            Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” w każdej chwili.

                               5.            Oiler może wypowiedzieć Użytkownikowi świadczenie Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” w każdej chwili.

    IV.            Zakres odpowiedzialności Oiler

                               1.            Oiler nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

                               2.            Oiler nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń.

                               3.            Oiler nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

                               4.            Oiler nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu.

                               5.            Oiler nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

                               6.            Oiler zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

                               7.            Wyłącznym źródłem zobowiązań Oiler jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

       V.            Dodatkowe zastrzeżenia

                               1.            Oiler zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

                               2.            Oiler zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”.

                               3.            Oiler zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych”, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

                               4.            Korzystanie z Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika i Usług Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” zamówionych przez Użytkownika. Mając to na względzie, Oiler stanowczo rekomenduje aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich Loginów i Haseł ze strony osób nieuprawnionych.

    VI.            Korespondencja

                               1.            Oiler kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z udostępnianiem Konta Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” na adres poczty elektronicznej wybrany przez Użytkownika w Formularzu.

  VII.            Zmiany Regulaminu

                               1.            Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Usług Portalu „Krajowa Sieć Zbiórki Olejów Odpadowych” w zakresie, w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.

                               2.            Oiler . zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

 

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...