Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2010-12-18 09:48:55
Zmiana terminu sprawozdania

Zgodnie ze znowelizowaną w zeszłym roku ustawą o odpadach skrócono termin na złożenie rocznych sprawozdań odpadowych do 15 marca.
Jednocześnie nowelizacja powyższa wprowadziła surowe sankcje za braki w prowadzeniu ewidencji odpadów, w tym w przedkładaniu zbiorczych zestawień danych. Zgodnie z nowo dodanym art. 79c ust. 3 ustawy, kto nie wykonuje obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł. Należy podkreślić, że karze tej podlega również ten, kto składa sprawozdanie nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
Sprawozdanie za 2010 rok należy złożyć zgodnie ze starymi wzorami, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...