Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2014-05-14 08:17:20
Wymagania formalnoprawne z zakresu przepisów ochrony środowiska
Wymagania formalnoprawne z zakresu przepisów ochrony środowiska

 

2013-11-18

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Jakie wymagania formalnoprawne z zakresu przepisów ochrony środowiska powinien spełniać warsztat samochodowy?

Odpowiedź:

Przepisy nie przewidują szczególnych wymogów dla warsztatu napraw samochodów. Dodatkowe wymagania odnośnie wyposażenia warsztatu ze względu na ochronę środowiska (w szczególności odprowadzanie ścieków powstałych w związku z działalnością prowadzoną w warsztacie) wynikają pośrednio z przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. Jeżeli dla obszaru lokalizacji obiektu funkcjonuje aktualny plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu, należy sprawdzić, czy lokalizacja warsztatu w danym miejscu jest zgodna z ww. planem.

Uzasadnienie:

Warsztat napraw samochodowych powinien spełniać ogólne wymogi dla budynków określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – dalej r.w.t.b., w którym uregulowano kwestie dotyczące w szczególności dostępu do wody oraz odprowadzania ścieków bytowych.

W związku z tym, że działalność prowadzona w warsztacie samochodowym jest działalnością usługową, to warsztat kwalifikuje się jako budynek użyteczności publicznej w rozumieniu przepisu § 3 pkt 6 r.w.t.b. (tak NSA w wyroku z dnia 25 stycznia 2010 r., II OSK 31/09, LEX nr 597534 – dotyczący myjni samochodowej – może mieć zastosowanie analogiczne). Dla takich budynków wymagane jest w szczególności urządzenie ustępów ogólnodostępnych – zgodnie z § 84-85 r.w.t.b., a więc z dostępem do wody i kanalizacją do odprowadzania ścieków bytowych.

Jeżeli w warsztacie posiadającym podnośniki stacjonarne, urządzenia do zdejmowania, wyważania, mycia opon, centralna instalacja zlewna oleju, mechaniczne odciągi spalin, separator ropopochodnych, stanowisko spawalnicze, blacharskie, lakiernicze itp., a zatem będącym instalacją w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: D. U. z 2013 r. poz. 1232) – dalej p.o.ś., wytwarzanych jest w związku z funkcjonowaniem instalacji więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, to prowadzący go podmiot musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów (art. 180a. p.o.ś.).

Jeżeli ścieki przemysłowe odprowadzane są do wód lub do ziemi, to prowadzący warsztat musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne w trybie art. 122 ust. 1 pkt 1 pr. wod., a w przypadku gdy ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji – pozwolenie wodnoprawne wydawane na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod., jeśli ścieki te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, niezależnie od ilości tych substancji.

Natomiast dla warsztatu napraw nie jest wymagana decyzja środowiskowa, albowiem stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu zostały wykreślone z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.).

Nie jest również wymagane zezwolenie na zbieranie odpadów, jeśli ich wytwórca zbiera je w miejscu wytworzenia, czyli w warsztacie.

Warsztaty samochodowe prowadzące naprawy lakiernicze pojazdów samochodowych nie podlegają standardom emisyjnym LZO, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 95, poz. 558).

Janusz Jerzy, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 13.11.2013 r.

 

http://www.produkty.abc.com.pl/ochrona-srodowiska/

 

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...