Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Porady, wzory
2014-05-14 08:17:20
Wymagania formalnoprawne z zakresu przepisów ochrony środowiska
Wymagania formalnoprawne z zakresu przepisów ochrony środowiska Jakie wymagania formalnoprawne z zakresu przepisów ochrony środowiska powinien spełniać warsztat samochodowy?
2014-02-14 08:27:25
Spalanie śmieci w przydomowych piecach. Czym to grozi?
Spalanie śmieci w przydomowych piecach. Czym to grozi? Spalanie śmieci w przydomowych piecach. Czym to grozi?
Palenie śmieci w przydomowych piecach – ten proceder w okresie zimowym pogarsza jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności palą śmieci w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów.
2013-10-04 04:37:07
UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA UPROSZCZENIE SYSTEMU SPRAWOZDAŃ I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace nad opracowaniem przyjaznego i intuicyjnego narzędzia dla przedsiębiorców i samorządów - systemu elektronicznej sprawozdawczości i opłat za korzystanie ze środowiska.
2013-08-02 07:41:08
Wymiana płynu w układzie chłodzącym
Wymiana płynu w układzie chłodzącym Wymiana płynu w układzie chłodzącym
2013-07-25 09:18:16
Nowa kategoria oferowanych produktów
Nowa kategoria oferowanych produktów Na naszej platformie zakupowej jest możliwość nabycia produktów i preparatów służących do usuwania skutków awarii i rozlewów niebezpiecznych substancji. Do zastosowania w warsztacie i w transporcie.
2013-03-04 08:45:13
Stawki opłat za korzystanie ze srodowiska 2012.
Stawki opłat za korzystanie ze srodowiska 2012. Stawki opłat za korzystanie ze srodowiska 2012.
2013-01-07 15:49:56
Olej odpadowy to nie olej opałowy
Olej odpadowy to nie olej opałowy Olej odpadowy jako paliwo.
Na rynku oferowane są urządzenia jakoby przystosowane
do zasilania olejem odpadowym.
Spalanie oleju odpadowego:
• jest prawnie zabronione,
• stanowi przestępstwo podatkowe,
• powoduje emisję substancji groźnych dla zdrowia.
2012-12-19 13:08:14
Oznakowanie ADR
Oznakowanie ADR Jest to podstawowy i obowiązujący system oznaczeń kodowych stosowany w transporcie materiałów niebezpiecznych. Usankcjonowany jest postanowieniem konwencji ADR (dla transportu drogowego) i RID (dla transportu kolejowego).
2012-09-25 14:00:50
Atest na pojemniki do gromadzenia odpadów
Atest na pojemniki do gromadzenia odpadów Według obowiązujących przepisów regulujących gospodarkę odpadami, nie jest wymagany atest na pojemniki do gromadzenia odpadów. Atesty wymagane sa jednie w przypadku pojemników przeznaczonych do transportu odpadów.
2012-09-11 08:00:37
Tworzywa sztuczne – polimery
Tworzywa sztuczne – polimery Tworzywa sztuczne – polimery
Kiedyś samochód to była niemal wyłącznie stalowa konstrukcja. Jednak coraz większy udział mają tworzywa sztuczne.
Zastosowanie tworzyw sztucznych w motoryzacji wynika z kilku przyczyn

Dowolność formowania - pozwala na osiągnięcie atrakcyjnego wyglądu pojazdu. Z tworzyw sztucznych wykonuje się zderzaki, spoilery, osłony lusterek w kolorze nadwozia, wloty powietrza do chłodnicy, elementy nadwozia jak pokrywa silnika czy klapa bagażnika.

Zmniejszenie masy - mniejszy niż w przypadku stali ciężar właściwym Zastosowanie tworzyw sztucznych w konstrukcji samochodów pozwala obniżyć wagę pojazdu co przekłada się na lepsze osiągi samochodu i w pewnym stopniu na zużycie paliwa.

Cechy fizyczne jak: mały ciężar właściwy, duża odporność na korozję, odporność na działanie kwasów i zasad, łatwość barwienia i dobre własności izolacyjne, zarówno elektryczne, jak i cieplne pozwalają na stosowanie jako elementy instalacji elektrycznej, obudowa akumulatora, izolacja przewodów czy elementy układu paliwowego

Bezpieczeństwo - Ze względów bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów we wnętrzu kabiny można stosować niepalne i trudno palne tworzywa sztuczne

2012-06-28 06:47:00
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 )
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 ) Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
2012-06-28 06:37:06
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza w 2012 (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 )
Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza w 2012 (Monitor Polski z 24 października 2011 poz. 958 ) Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
2012-05-26 11:42:18
Świetlówki
Świetlówki Zużyte świetlówki, zgodnie z prawem, należą do kategorii odpadów niebezpiecznych i wymagają odpowiedniego postępowania. Świetlówki zawierają pary rtęci, które po wydostaniu się ze stłuczonej bańki lampy przenikają do gleby, wody i powietrza, zagrażając zdrowiu Twojemu i Twoich najbliższych.
2012-05-26 11:30:41
Akumulatory
Akumulatory Akumulatory - zagrożenia
Największe zagrożenie dla otoczenia stanowi stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4). Zmiany w konstrukcji akumulatorów, stosowanie już niemal wyłącznie rozwiązań hermetycznych (bezobsługowych) minimalizuje ryzyko wycieku elektrolitu do środowiska a tym samym zmniejsza bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników. Wyciek elektrolitu jest możliwy w przypadku uszkodzenia obudowy. Niekontrolowany wyciek i przedostanie się kwasu siarkowego kanalizacji może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków . Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.
2012-05-26 11:15:53
Płyny chłodnicze
Płyny chłodnicze Płyny chłodnicze
Dominującą grupą płynów do układów chłodzenia silników są wodne roztwory glikolu etylenowego. Taka substancja zapewnia całoroczną ochronę przed mrozem, zagotowaniem i korozją. Jest stabilna chemicznie i nie wpływa negatywnie na elementy układów chłodzenia wykonane z tworzyw sztucznych.
2012-05-26 11:04:13
Postępowanie z olejami odpadowymi.
Postępowanie z olejami odpadowymi. Zastosowań olejów smarowych oraz innych produktów rafinacji ropy naftowej jest wiele. Równą im jest liczba powstających rodzajów odpadów. Każdy proces technologiczny generuje odpady o odmiennych parametrach (cechach fizycznych) oraz o różnym składzie chemicznym. Oleje odpadowe, z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo jakie mogą wyrządzić w przypadku niewłaściwego z nimi postępowania są grupą odpadów posiadająca własne uregulowania prawne.

2012-05-09 05:29:23
Projekt nowej Ustawy o odpadach na stronie Ministerstwa
Projekt nowej Ustawy o odpadach na stronie Ministerstwa Projekt ustawy o odpadach został przygotowany na podstawie przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 2010 r. założeń do projektu ustawy o odpadach stanowiącej transpozycję dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. WE L 312 z 22.11.2008, str. 3), zwanej dalej „dyrektywą ramową”. Obecnie ogólne ramy systemu gospodarki odpadami wyznacza ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o odpadach”. Ustawa ta transponuje wymagania prawa Unii Europejskiej zawarte w tzw. dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, tj. dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9) oraz innych dyrektywach Unii Europejskiej (w całości lub w części).
2012-02-03 07:34:19
Instrukcja bhp Zasady postępowania z odpadami ropopochodnymi (Olejami odpadowymi)
Instrukcja bhp Zasady postępowania z odpadami ropopochodnymi (Olejami odpadowymi) Do pobrania w formacie PDF instrukcja postepowania z odpadami ropopochodnymi
2012-01-12 11:13:31
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska 2011
Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska 2011 Przypominamy, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. mija termin składania sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Wzór sprawozdania jest określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. (Dz. U. 97 poz. 816).
Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik , który mamy nadzieje, ułatwi i przybliży tematykę sprawozdań i opłat za korzystanie ze środowiska.
2011-11-21 10:43:28
Wymagane prawem uzgodnienia dla wytwórcy odpadów
Prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku, której są wytwarzane odpady w zależności od ich rodzaju i ilości powinien uzyskać................
2011-09-20 14:16:15
Sorbenty
SORBENTY CIĘŻKIE
1. SORBENTY MINERALNE
Sorbenty te w większości są odporne chemicznie, chłoną różne ciecze, są ciężkie i niepalne.

2011-07-07 09:14:32
Opłata za korzystanie ze środowiska
Każdy podmiot, niezależnie od wielkości, jest zobowiązany do ewidencjonowania wyemitowanych zanieczyszczeń i przedkładanie półrocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ
2011-03-24 15:49:22
Instrukcja postępowania z odpadami
Oleje przepracowane można podzielić na dwie grupy:

Tak zwane czyste oleje, pochodzenia przemysłowego, których właściwości fizykochemiczne zmieniły się w niewielkim stopniu w czasie pracy. Mogą być łatwo zregenerowane przez prosty proces oczyszczania (filtracja lub/i odwirowanie).
Tak zwane ciemne oleje, pochodzące ze smarowania pojazdów mechanicznych, które były narażone na surowe mechaniczne i termiczne warunki. Zawierają one dodatkowe, obce metale i produkty spalania oraz produkty utleniania.
Trzecią grupą są oleje obróbcze i emulsje obróbcze, a także oleje roślinne stosowane do smażenia lub roztwory wodne węglowodorów, które wymagają specyficznych metod zbierania i obróbki.
2011-03-18 09:18:19
Oleje odpadowe - Dyrektywa.
Oleje silnikowe po przepracowaniu czasu przewidzianego przez producenta silnika, podlegają okresowej wymianie. Wynika to utraty  przez olej niektórych parametrów takich jak lepkość, na przykład w wyniku rozcieńczenia paliwem lub dopuszczalny poziom zanieczyszczeń stałych wypłukiwanych przez olej z elementów silnika. Z uwagi na swój zmieniony
w trakcie eksploatacji skład chemiczny i cechy fizyczne, oleje silnikowe po wymianie stanowią niebezpieczną substancję wymagającą specjalnego postępowania określonego przepisami.
2011-03-18 08:59:25
Obowiązki właściciela warsztatu
Obowiązki właściciela warsztatu samochodowego związane z olejem odpadowym (przepracowanym) kończą się w zasadzie w momencie przekazania go uprawnionemu odbiorcy. Potem tylko wpisać do ewidencji
2011-03-18 08:56:28
Zasady postepowania z odpadami
Wszystkie wytwarzane odpady należy ewidencjonować.
Odpady należy zbierać selektywnie. Każdy odpad niebezpieczny, do czasu jego przekazania, powinien być zbierany w oddzielnych pojemnikach oznaczonych napisami, informacjami o rodzaju przechowywanego odpadu.
2011-03-18 05:38:21
Zastosowanie olejów smarowych
Zastosowanie olejów smarowych Zastosowań olejów smarowych oraz innych produktów rafinacji ropy naftowej jest wiele. Równą im jest liczba powstających rodzajów odpadów. Każdy proces technologiczny generuje odpady o odmiennych parametrach (cechach fizycznych) oraz o różnym składzie chemicznym.

2010-12-23 10:33:59
Administracja
Adresy Urzędów Marszałkowskich
2010-12-14 11:19:09
Zastosowania oleju przepracowanego jako paliwa
Zastosowania oleju przepracowanego jako paliwa Zastosowania oleju przepracowanego jako paliwa.

Według szacunków, na rynek krajowy wprowadza się rocznie ok. 200 tys ton olejów smarowych wszystkich rodzajów (motoryzacyjne, przemysłowe, technologiczne itp.).

Z doświadczeń krajów „starej unii” wynika że do zagospodarowania po zużyciu, powinno trafić 50~70 % tej ilości, czyli w naszym przypadku ponad 100 tys ton. Oleje wymienia się ze względu na utratę pierwotnych właściwości i wzrost zawartości zanieczyszczeń w postaci produktów spalania oraz cząstek metalu pochodzących ze zużycia silnika. Postępowanie z tym odpadem jest uregulowane prawem (Ustawa o odpadach i rozporządzenie ). Takie oleje powinny zostać poddane procesom regeneracji w specjalnej instalacji.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...